Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymagań zapisanych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wrocławska 11;  68-200 Żary

  1. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych .W sprawie dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, zachęcamy do kontaktu z Panem Jędrzejem Bajerem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 533 807 043
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z koniecznością realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o bibliotekach, ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (art.6, ust. 1 lit.c RODO).
  3.  Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osobą, której dane dotyczą jest dziecko

c) sprostowania (poprawiania) swoich danych, w przypadku, gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe;

d) usunięcia danych, w przypadku, gdy:

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

 - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

e) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

- Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez : kontakt e-mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (dane są przechowywane na serwerze WiMBP) oraz firma Sygnity Business Solutions (firma odpowiadająca za system biblioteczny Prolib, z którego korzystamy w ramach świadczenia usług bibliotecznych).
  3. Dane udostępnione nam nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie danych jest dobrowolne.
  6. Przysługuje Pani/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
  7. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do ustania terminów roszczeń wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług świadczonych w MBP Żary .