Regulaminy

REGULAMIN

korzystania ze zbiorów bibliotecznych i świadczonych usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

obowiązuje od dnia 01.03.2016 r. ze zmianami z dnia 01.06.2017 r. oraz zmianami z dnia 05.04.2019 r.

 

 

 1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach, zwanej dalej Biblioteką, określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zbiorów i usług.
 2. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem usług opisanych w § 2, pkt.
 3. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych

 

§ 1. Zbiory Biblioteki

 1. Biblioteka jest placówką udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych, dysponującą własnymi
 2. Zbiory Biblioteki stanowią książki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy oraz zbiory specjalne.
 3. Zbiory Biblioteki, zwane również materiałami bibliotecznymi, w zależności od ich charakteru, rodzaju, wartości  historycznej  i  kulturowej,  atrakcyjności, udostępniane  są  w systemie prezentacyjnym (na miejscu) lub wypożyczane są na zewnątrz Biblioteki.

 

§ 2. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 1. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki we wszystkich agendach w jej siedzibie i filiach na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie. Warunkiem umożliwiającym korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest otrzymanie statusu
 2. Biblioteka czynna jest w zgodnie z informacjami znajdujących się w poszczególnych agendach i na stronie mbp.zary.pl
 3. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy miasta Żary.
 4. W przypadku osób niezameldowanych w mieście Żary lub osób, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość dotycząca miejsca zamieszkania, bibliotekarz może czasowo ograniczyć liczbę udostępnionych materiałów do 3 woluminów.
 5. Czytelnik pełnoletni przy zapisie zobowiązany jest :
  1. okazać dowód tożsamości (dowód osobisty, karta stałego pobytu) w celu wypełnienia karty zapisu,
  2. własnoręcznym podpisem na karcie zapisu potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego
 6. Czytelnik niepełnoletni (do 18 lat) lub nieposiadający zdolności do czynności prawnych zapisuje się w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego lub okaże dokument tożsamości osoby poręczającej i zobowiązany jest:
  1. własnoręcznym podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. rodzic lub opiekun prawny na karcie zapisu składa czytelny podpis, w ten sposób przyjmuje na siebie odpowiedzialność za czytelnika niepełnoletniego lub nieposiadającego zdolności do czynności
 7. Czytelnik może się zapisać do biblioteki samodzielnie poprzez stronę internetową Biblio- teki korzystając z katalogu komputerowego (OPAC).
 8. Osoba zapisująca się do Biblioteki, w tym nieposiadająca stałego adresu zameldowania lub zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym, podpisując Kartę zapisu oświadcza, że dane osobowe i adresowe są zgodne ze stanem faktycznym i ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za ich poprawność.
 9. Posiadane dane osobowe czytelników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, będą wykorzystywane wyłącznie w celach ewidencji wypożyczeń i ewentualnej windykacji oraz zbiorczych danych statystycznych. Każdy czytelnik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez : kontakt

e-mailowy ,, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podle- gały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione nam nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce RODO.

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca
 2. Każdy czytelnik w wieku powyżej 16 lat zapisujący się do Biblioteki wnosi opłatę za wy- danie karty bibliotecznej upoważniającej go do korzystania ze zbiorów i świadczonych usług.
 3. Usługi podstawowe Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Ustawą z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach - mogą być pobierane opłaty:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia między- biblioteczne,
  2. za wypożyczenia materiałów na nośnikach cyfrowych (audiowizualnych, dokumentów elektronicznych, itp.), za których udostępnianie Biblioteka ponosi opłaty licencyjne,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne opisane w § 3,
  4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów

Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. Usługi odpłatne, po ich wprowadzeniu, zostaną  uregulowane  w oddzielnych  regulaminach łącznie  z cennikiem.

 

 1. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki, ze względu na ochronę zdrowia użytkowników biblioteki i pracowników.
 2. Czytelnik przychodząc do Biblioteki zostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza, wierzchnie okrycie, teczkę, torbę, siatkę lub większą torbę. Nie dotyczy to jedynie małych torebek
 3. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione. Do Biblioteki nie wolno wprowadzać psów, rowerów.
 4. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać:
 • osoby, które nie są zarejestrowane w Bibliotece (za wyjątkiem dzieci do lat 16 korzy- stających ze zbiorów na miejscu),
 • osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach ( zbiory biblioteczne, kary),
 • osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelni- kom i dezorganizują pracę Biblioteki

 

 

§ 3. Kaucje

 1. W przypadku wypożyczenia zbiorów cennych Biblioteka może pobierać kaucję od czytelników.
 2. Wysokość kaucji jest ustalana na podstawie zarządzenia Dyrektora Biblioteki w sprawie opłat regulaminowych, które jest dostępne u
 3. Wysokość kaucji za wydawnictwa szczególnie cenne i niewznawiane jest indywidualnie ustalana przez Dyrektora
 4. Wpłaty kaucji należy dokonać w agendzie MBP, z której wybrane zbiory będą wypożyczone lub w Bibliotece głównej przy ul. Wrocławskiej 11, codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach otwarcia. Czytelnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty
 5. Czytelnik zamierzający wycofać kaucję winien uzyskać pisemne potwierdzenie bibliotekarza o rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych, informując Biblio- tekę o zamiarze wycofania kaucji, co najmniej na 3 dni przed terminem jej odbioru. Odbiór kaucji następuje w miejscu jej wpłacenia.
 6. Po upływie roku od rozliczenia się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych, nieodebrana kaucja jest księgowana, jako przychód

 

 

 

 

§ 4. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych – na zewnątrz

 1. Z księgozbioru udostępnianego na zewnątrz czytelnik korzysta na zasadzie samoobsługi przeglądając dowolną ilość książek, w czasie ograniczonym jedynie godzinami
 2. Przy wypożyczaniu książek z Magazynu Zasobów czytelnik odszukuje ich opis w kata- logu, wypełnia rewersy z uwzględnieniem sygnatur książek (numerów inwentarzowych), a następnie rewersy przekazuje dyżurującemu.

W wypadku Biblioteki głównej i przy jednoosobowej obsadzie (dotyczy głównie sobót), a  także  w  godzinach  od  1500  do  1800 rewersy  realizowane  będą  w  dniu  następnym. W przypadku rewersów złożonych na Filiach (magazyny zbiorów znajdują się w budynku głównym MBP Żary) będą one realizowane w każdy następujący po złożeniu zamówienia poniedziałek. Czytelnik, który potrzebuje materiał biblioteczny z magazynu Filii wcześniej niż termin określony powyżej może zrealizować rewers w Bibliotece głównej w terminie określonym dla Biblioteki głównej.

 1. Po wybraniu książek do wypożyczenia do domu, czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu odnotowania wypożyczeń.
 2. Bibliotekarz dokonuje ewidencji wypożyczeńw obecności czytelnika.
 1. Z książek, których nie udostępnia się poza obręb Biblioteki, czytelnik korzysta na miejscu w czytelni.
 2. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
  1. 6 książek na okres 1 miesiąca,
  2. 6 tytułów „książki mówionej” na okres 1 miesiąca,
  3. 10 czasopism na okres 2 tygodni,
  4. 4 płyty: CD, CD-R, DVD na okres 2 tygodni.
 3. W agendzie liczba wypożyczeń poszczególnych rodzajów zbiorów jest łączona.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych książek można przedłużyć, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W celu przedłużenia terminu zwrotu książek czytelnik powiadamia dyżurującego bibliotekarza osobiście, telefonicznie lub korzysta ze swojego konta w katalogu OPAC(zanim upłynie regulaminowy termin zwrotu książki).
 5. Podręczniki studenckie można prolongować maksymalnie 3-krotnie tylko wówczas, gdy nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu określonego w pkt.
 7. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się książek wydanych przed rokiem 1950, jak również druków bibliofilskich, zbiorów specjalnych, cymeliów i innych druków cennych. Wymienione pozycje udostępnia się jedynie na miejscu w Czytelni Ogólnej (o ile ich zły stan fizyczny nie jest przeciwwskazaniem do powszechnego udostępniania).
 8. Książki znajdujące się w zbiorach podręcznych, mogą być czasowo wypożyczone do domu tylko za zgodą Dyrektora
 9. Wypożyczone książki czytelnik zwraca bibliotekarzowi dyżurującemu. Dla uniknięcia nieporozumień czytelnik jest zobowiązany dopilnować odnotowania zwrotu ksią- żek.
 10. Książka stanowi własność społeczną, toteż czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Czytelnik winien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone usterki zgłosić bibliotekarzowi.

Powyższe dotyczy również czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

 

§ 5. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów bibliotecznych

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub innego materiału bibliotecznego odpowiada czytelnik. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie takiej samej książki (ten sam tytuł) nie jest możliwe, czytelnik jest zobowiązany uiścić kwotę w wysokości 3-krotnej aktualnej rynkowej wartości książki. Za zgodą bibliotekarza i według jego oceny, za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne można dostarczyć inne wydawnictwa o nie mniejszej wartości, przydatne dla biblioteki.

Aktualizacja wartości książek za poszczególne lata oraz szczegółowe zasady wnoszenia opłat są regulowane we właściwych zarządzeniach Dyrektora Biblioteki i dostępne u bibliotekarza.Czytelnicy do lat 16 uiszczają kwotę w wysokości aktualnej rynkowej wartości książki.

 1. Zapłacenie odszkodowania lub przekazanie ekwiwalentu w postaci książek nie upoważnia czytelnika do zatrzymania na własność uszkodzonej książki.
 2. Powyższe ustalenia dotyczą również odpowiedzialności czytelnika za inne materiały biblioteczne.
 3. Za kwoty wpłacone z tytułu powyższych ustaleń Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 6. Przetrzymanie zbiorów bibliotecznych

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 4 pkt. 5 pobiera się opłaty od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu, w kwocie obliczonej według zasady: nie więcej niż 1/1000 minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w roku poprzednim według Rozporządzenia Rady Ministrów.
 2. Od czytelników do lat 19 nie pobiera się opłaty za przetrzymanie książek, a czytelnicy powyżej 19 lat koszty za przetrzymanie książki ponad regulaminowy czas ponoszą od pierwszego tygodnia po terminie zwrotu książek.
 3. Wysokość opłat zawiera Załącznik nr 1 –Cennik opłat, stanowiący integralną część niniejszego
 4. Czytelnik pokrywa również koszty ustalenia adresu poprzez Centralne Biuro Adresowe, koszty wysyłanych upomnień oraz inne koszty poniesione przez Bibliotekę wg taryfy pocztowej i kosztu druków.
 5. Jeżeli czytelnik mimo 2 upomnień i wezwania wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa w postępowaniu
 6. W stosunku do czytelników niepełnoletnich, uczęszczających do szkoły, Biblioteka stosuje również sankcje polegające na zawiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych  o nieprzestrzeganiu regulaminu przez
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zwolnić czytelnika od opłat za prze- trzymanie książek lub przyjąć ekwiwalent w postaci innych książek – na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu
 8. Powyższe ustalenia mają zastosowanie również do innych materiałów

 

§ 7. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu – prezencyjne

 1. Część zbiorów bibliotecznych udostępniana jest wyłącznie na
 2. Korzystający ze zbiorów bibliotecznych na miejscu ma obowiązek pozostawić kartę biblioteczną u bibliotekarza.
 3. Bieżące numery czasopism udostępnia się na zasadzie samoobsługi.
 4. Czasopisma oprawne udostępnia się na
 5. Z księgozbioru udostępnianego na miejscu można korzystać wyłącznie za pośrednic- twem bibliotekarza, który osobiście podaje czytelnikowi zamówione materiały.
 6. Przy korzystaniu z książek i czasopism znajdujących się Magazynie Zasobów czytelnik odszukuje ich opisy w katalogu, wypełnia rewersy z uwzględnieniem sygnatur książek (numerów inwentarzowych), a następnie rewersy przekazuje bibliotekarzowi. Zamówie- nia realizowane są w miarę możliwości na bieżąco. W wypadku jednoosobowej obsady, a także w godzinach od 1500 do 1800 rewersy realizowane będą w dniu następnym.
 7. Kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych wykonuje bibliotekarz pobierając opłatę zgodnie z Cennikiem. Kopiowaniu nie podlegają materiały wydane przed 1950 rokiem.
 8. Bibliotekarz może nie wyrazić zgody na kopiowanie niektórych materiałów, ze względu na ich zły stan fizyczny lub ryzyko
 9. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik zwraca
 10. W szczególnych przypadkach zbiory udostępniane na miejscu można wypożyczyć na zewnątrz, co każdorazowo wymaga zgody Dyrektora Biblioteki oraz oświadczenia czy- telnika o odpowiedzialności za terminowy zwrot lub wpłacenia kaucji, której wysokość określa Biblioteka. Zazwyczaj takie materiały wypożycza się w tzw. trybie weekendo- wym. Termin takiego wypożyczenia to od soboty 13.30 do poniedziałku godz.

9.00. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wydać zgodę na dłuższe wypoży- czenie, jeżeli nie ma zapotrzebowania na materiały biblioteczne ze strony innych czytelników.

 

§ 8. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 1. Jeżeli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w zbiorach Biblioteki, Biblioteka zobo- wiązana jest ustalić, w której z bibliotek w mieście lub gminie Żary znajduje się poszu- kiwana pozycja. Poszukiwanie książki odbywa się za pośrednictwem Działu Informacji i Bibliografii z Czytelnią Ogólną w terminie ustalonym indywidualnie ,na życzenie czytelnika Biblioteka sprowadza książki naukowe z innych bibliotek krajo- wych za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Miejskiej Biblioteki Pu- blicznej w Żarach. Beletrystykę sprowadza się jedynie dla celów studyjnych. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń.
 1. Prawo do składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy MBP w Żarach po- siadający kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblio- teki.
 2. Biblioteka ma prawo decyzji w sprawie ograniczenia wypożyczeń następujących materia- łów bibliotecznych:

 

 • zbiorów specjalnych (rękopisów, starych druków, muzykaliów, zbiorów kartograficz- nych, graficznych i ikonograficznych),
 • materiałów szczególnie rzadkich i cennych,
 • cymeliów,
 • egzemplarzy archiwalnych,
 • dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych,
 • dzieł dużego formatu, nieoprawnych lub w złym stanie zachowania,
 • zbiorów zastrzeżonych,
 • dokumentów życia społecznego,
 • materiałów aktualnie wykorzystywanych przez innych czytelników.

 

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza materiałów z
 2. Zamówienie materiałów bibliotecznych czytelnik składa osobiście w Czytelni Ogólnej, podając dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania dla wydawnictw ciągłych: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rocznik, rok wydania oraz nr strony, nazwisko autora. Z wydawnictw ciągłych sprowadzamy skany artykułów.
 3. Biblioteki mogą składać zamówienia drogę e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Materiały biblioteczne sprowadzone poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, udo- stępnia się wyłącznie w Czytelni Ogólnej w czasie określonym przez bibliotekę wypo- życzającą.
 5. Czytelnik powiadamiany jest telefonicznie lub pisemnie (e-mail) o nadejściu zamówio- nych materiałów bibliotecznych i terminie
 6. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgłaszając to w wypożyczalni międzybiblio- tecznej, nie później niż na 7 dni przed upływem ustalonego terminu

 

§ 9. Zasady korzystania z sieci Internet

 1. Korzystanie ze sprzętu informatycznego będącego własnością Biblioteki, w tym z Inter- netu, jest bezpłatne.
 2. Biblioteka może wprowadzić opłaty za korzystanie z Internetu, jeżeli będzie to uzasad- nione sytuacją ekonomiczną placówki w celu zwrotu kosztów dostępu do
 3. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz przeglądanie stron WWW i/ lub korzystanie z mate- riałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasada- mi współżycia społecznego.
 4. Korzystanie z własnych nośników elektronicznych musi być poprzedzone sprawdzeniem ich przez
 5. Sieć Internet może być wykorzystywana do celów edukacyjnych, naukowych, badaw- czych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej i
 6. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do
 7. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.
 8. Bibliotekarz ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli użytkow- nik narusza zasady korzystania z Internetu lub wykonuje inne zabronione działania związane z korzystaniem z Internetu i / lub
 9. Szczegółowe zasady korzystania z sieci Internet i zbiorów multimedialnych określa Regulamin Pracowni Multimedialnej w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach do- stępny w agendach świadczących takie usługi.

 

§ 10. Poradnictwo i informacja

 1. Biblioteka jest zobowiązana do udzielania informacji o księgozbiorach, wydawnictwach informacyjnych i bibliograficznych, katalogowych oraz poradnictwa w wyborze
 2. Każdy czytelnik ma prawo korzystania z urządzeń bibliotecznych i imprez organizowa- nych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w mieście Żary.

 

§ 11. Życzenia i zażalenia czytelników

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnik może wpisać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się w każdym dziale u
 2. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przyjmuje czytelników w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania od 730 do 1530 w siedzibie Bi- blioteki przy ul. Wrocławskiej

 

§ 12. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być częściowo,a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik działu.
 3. Decyzja Kierownika wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pu- blicznej w Żarach. O decyzji czytelnik zostaje powiadomiony na piśmie.
 4. W stosunku do czytelnika niepełnoletniego odpis decyzji wysyłany zostaje do rodziców lub opiekunów
 5. Rozstrzygnięcie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora
 6. Od decyzji Dyrektora Biblioteki służy czytelnikowi prawo odwołania do Burmistrza Miasta Żary.
 7. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy
 8. Regulamin udostępnia się do wglądu w poszczególnych agendach i na stronie interne- towej Biblioteki (www.mbp.zary.pl).

Załącznik nr 1. Cennik opłat

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i świadczonych usług

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

Cennik opłat

 

 1. Opłata za przetrzymanie książki ponad regulaminowy okres wypożyczeń:
  1. za przetrzymanie 1 woluminu - 0,15 zł za 1 tydzień
 • dzieci i młodzież do lat 19 są zwolnione z opłat za przetrzymanie książek, ale nie są zwolnione z opłaty za zwrot kosztów wysyłki upomnień.
 1. Czytelnicy zwracają także koszty opłat ponoszonych przez bibliotekę obejmujące druki, opłaty pocztowe:
  1. za każde Upomnienie: 3,00 zł (2 upomnienia),
  2. za Wezwanie do Zwrotu Książek: 5,50,00 zł (list polecony).

Opłaty te podlegają zmianom w ciągu roku wynikającym z taryf opłat pocztowych.

 1. Czytelnicy powyżej lat 16 wnoszą opłatę za wydanie karty bibliotecznej:
  1. emeryci i renciści płacą 1,50 zł,
  2. pozostali czytelnicy płacą 3,00 zł,
  3. powtórne wyrobienie karty 1,50 zł.

Opłata za wypożyczenie międzybiblioteczne od przesyłki wg stawek obowiązujących w dniu wysłania ustalonych przez Pocztę Polską S.A. + 1 zł tytułem kosztów adm

 

 


Drukuj   E-mail